Marcelina, Ulryka, Bonawentury 15 lipca, 2024 23:59:59

Regulamin korzystania z Parku Olbrzymich Owadów

Właścicielem Parku - organizatorem jest CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Zasady korzystania z Parku:

 • Wejście na teren Parku i korzystanie z jego oferty edukacyjnej możliwe jest tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i zakupieniu biletu.
 • Grupy zorganizowane, w szczególności grupy dzieci i młodzieży szkolnej, mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką opiekuna.
 • Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
  • zaśmiecania terenu, niszczenia obiektów: uli, tablic, figur 3D - replik owadów oraz infrastruktury,
  • niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu,
  • niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy,
  • spożywania napoi i posiłków,
  • palenia wyrobów tytoniowych,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zbaczania poza wytyczone ścieżki,
 • Klienci Parku zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania nakazów oraz zakazów organizatora i pracowników Parku.
 • Za szkody wynikłe ze złego użytkowania lub niestosowania się do poleceń obsługi Parku odpowiedzialność ponosi użytkownik Parku.
 • Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada jego opiekun.
 • Za rzeczy zagubione lub skradzione na terenie Parku organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Korzystający z Parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania innym użytkownikom.
 • Na terenie Parku wolno przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia.
 • Teren Parku jest monitorowany.
 • Uczestnik korzystający z Parku zobowiązany jest zgłosić organizatorowi lub innej osobie z personelu wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości oraz nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego urządzeń.
 • Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu Regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku, bez zwrotu kosztów biletu.

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.