Marcelina, Ulryka, Bonawentury 15 lipca, 2024 23:59:59

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych - zaproszenie

Konkurs zakończony

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w konkursie plastycznym relizowanym w ramach projektu pn." Kampania Edukacyjno - informacyjna "Ostrów mówi Żyj Ekologicznie edycja 2022 oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych"  

Regulamin

 

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu plastycznego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej „OSTRÓW MÓWI ŻYJ EKOLOGICZNIE” jest:

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 2-6

63-400 Ostrów Wielkopolski

 1. GRUPA DOCELOWA

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z placówek oświatowych
z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z podziałem na następujące trzy grupy wiekowe:

 • uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
 • uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI
 • uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII
 1. CEL AKCJI

Uświadamianie, kształtowanie oraz propagowanie zachowań proekologicznych
z zakresu segregacji odpadów, szeroko pojętej niskiej emisji oraz małej retencji.

 1. TEMATYKA - ZADANIE KONKURSOWE

Polega na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej dowolną techniką (np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) nawiązującej do hasła kampanii społecznej „OSTRÓW mówi żyj ekologicznie” uwzględniając następujące aspekty segregacja odpadów, niska emisja, mała retencja, ekotransport

Praca powinna być wykonana na formacie A4 w POZIOMIE

 1. TERMIN:
  Termin oddania prac upływa 05.10.2022 r. (środa) - prace prosimy przesyłać lub dostarczać do siedziby CRK Zieleń i Rekreacja Sp. o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
  przy ul. Paderewskiego 2-6.

Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora
OPIS PRAC:

Nauczyciel /opiekun wypełnia metryczkę pracy i przykleja na odwrocie pracy. W metryczce zawarte są dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie osobowych.

Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym
Adres placówki ................................................................................

Nazwisko opiekuna ........................................

Telefon kontaktowy …………………………………….

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród których zakup zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Kampania edukacyjno – informacyjna OSTRÓW mówi Żyj Ekologicznie edycja 2022 oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych” nastąpi w miesiącu październiku 2022 roku

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Prace niezgodne z , zniszczone - nie będą brane pod uwagę.

• Praca powinna być wykonana samodzielnie.

• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

• Podpisanie metryczki pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
• Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE L 119/1 z 4 maja 2016, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiejuczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.

• Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace pozostają do dyspozycji organizatorów.

Zapraszamy do udziału!