Marcelina, Ulryka, Bonawentury 15 lipca, 2024 23:59:59

Eko konkurs "Zwierzęta w obiektywie"

Konkurs zakończony

CRK Zieleń i Rekracja Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na konkurs fotograficzny "Zwierzęta występujące w Parku Przygód Piaski Szczygliczka".
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrów Wielkopolski.

Szczegóły na plakacie i w regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu fotograficznego pt. ”Zwierzęta w obiektywie” jest:

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 2-6
63-400 Ostrów Wielkopolski

2. GRUPA DOCELOWA
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z placówek oświatowych
z terenu  Miasta Ostrów Wielkopolski z podziałem na następujące dwie grupy wiekowe:
• uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV
• uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII

3. CEL AKCJI
Poznawanie zwierząt występujących w otaczającej nas faunie i florze występującej na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej znajdującego się na terenie  ośrodka Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim

4. TEMATYKA - ZADANIE KONKURSOWE
Polega na wykonaniu fotografii owadów, zwierząt występujących w Parku Przygód Piaski Szczygliczka
Praca powinna być formatu max. A4.

5. TERMIN:
Termin oddania prac upływa 25.09.2018 r. (prace prosimy przesyłać lub dostarczać do siedziby CRK Zieleń i Rekreacja Sp. o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Paderewskiego 2-6.

Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.

6. OPIS PRAC:
Nauczyciel /opiekun wypełnia metryczkę pracy i przykleja na odwrocie pracy. W metryczce zawarte są dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym

Imię i nazwisko uczestnika .................................................... klasa/grupa  ............
Adres placówki ................................................................................
Nazwisko opiekuna ........................................
Telefon kontaktowy …………………………………….

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród których zakup zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nastąpi w dniu 7.10.2018 roku

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone - nie będą brane pod uwagę.
• Praca powinna być wykonana samodzielnie.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
• Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
• Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE L 119/1 z 4 maja 2016, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej  uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.
• Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace pozostają do dyspozycji organizatorów.

Zapraszamy do udziału!